Polityka Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych

ARTIGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rzeszowie (35-005) przy ul. Aleksandra Fredry, nr 8 lok. 7, posługująca się numerem REGON: 367634192, NIP: 8133748871, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych (dalej: “POiPDO”) określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu artig.io (dalej: „Serwis”), w tym osób które za pośrednictwem Serwisu zawarły umowę o korzystanie z usług, w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: ”RODO”) oraz obowiązujące w zakresie danych osobowych przepisy prawa krajowego.
 2. Serwis jest prowadzony przez spółkę Artigio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-005) przy ul. Aleksandra Fredry nr 8 lok., posługująca się numerem REGON: 367634192, NIP: 8133748871, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Artigio sp. z o.o.”).
 3. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może złożyć zamówienie osobiście, a tym samym doprowadzić do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Artigio sp. z o.o.. umowy o świadczenie usług udostępnienia systemu Artigio (dalej także: „Usługa”).
 4. Artigio sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z realizacją usług przez Klientów przekazanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu (dalej: „Użytkownicy” lub „Klienci”), a także w jakikolwiek inny sposób, w szczególności przekazanych drogą e- mailową lub telefonicznie.

§2 Dane osobowe, cele i podstawy przetwarzania

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu może wiązać się ze zbieraniem i przetwarzaniem przez Artigio sp. z o.o. danych Użytkowników.
 2. Część danych zbieranych i przetwarzanych przez Artigio sp. z o.o. stanowi dane osobowe. Artigio sp. z o.o. może także przetwarzać zbiorcze informacje o Użytkownikach Serwisu.
 3. Artigio sp. z o.o. zbiera dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji użytkownika w Serwisie.
 4. Artigio Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w następujących kategoriach: podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) e-mail, numer telefonu, dane finansowe, reklamacje, dane dotyczące (art. 14 ust. 1 lit. d) RODO).
 5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu zawarcia umowy o świadczenie usług Serwisu skorzystania z funkcjonalności prowadzonego przez Artigio sp. z o.o. Serwisu i korzystania z usług Serwisu …. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług jej towarzyszących (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w celu przekazania ich współpracującym z Artigio sp. z o.o. podmiotom, tj. _________, co jest niezbędne na potrzeby dokonania wykonania usługi _____________ (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. w celu organizacji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i kampanii, w których mogą wziąć udział Użytkownicy, w tym przyznawania rabatów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. w celach analitycznych, w tym w szczególności badania rynku, zachowań i preferencji Użytkowników Serwisu, badania satysfakcji Użytkowników Serwisu i określania jakości obsługi, dostosowania oferty do oczekiwań Użytkowników Serwisu, polepszenia jakości świadczonych usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem Artigio sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celu oferowania przez Artigio sp. z o.o. produktów i usług bezpośrednio Użytkownikom Serwisu (marketing bezpośredni i remarketing), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb  Użytkowników Serwisu z pomocą profilowania, które jednak nie będzie istotnie wpływać na sytuację ani wywoływać skutków prawnych wobec Użytkownika Serwisu, co jest prawnie uzasadnionym interesem Artigio sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z R
  8. ODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Artigio sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  9. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  10. w celu obsługi konta Użytkownika w Serwisie i rozwiązywania problemów technicznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ;
  11. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na Artigio sp. z o.o., w szczególności w celach księgowych i podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z Serwisu i korzystania z usług oferowanych w Serwisie, jak również w celu rozpoznawania reklamacji.

§3 Uprawnienia użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia danych – jeżeli zdaniem użytkownika nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane;
  4. ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli zdaniem użytkownika mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub Użytkownik nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją użytkownika;
  6. przenoszenia danych – użytkownik prawo otrzymać od Artigio sp. z o.o. w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane swoje dane osobowe, które dostarczył Artigio sp. z o.o. na podstawie umowy lub zgody oraz gdy przetwarzanie odbywa się automatycznie, użytkownik może też zlecić Artigio sp. z o.o. przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Artigio sp. z o.o. przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. W przypadku, gdy w ramach dokonywania rezerwacji Użytkownik wskazuje osoby fizyczne, które mają skorzystać z usługi dostępnych w Serwisie, Artigio sp. z o.o. jest również administratorem danych osobowych tych osób fizycznych i przetwarza je w związku dokonaniem korzystaniem z usług dostępnych w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w POiPDO. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Artigio sp. z o.o., mają prawa opisane w ust. 3 powyżej, tj. prawo dostępu do treści ich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania poprawiania danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Artigio sp. z o.o. przetwarza na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Artigio sp. z o.o. informuje, że wszelkie dane osób fizycznych, o których mowa w ust. 2 powyżej, Artigio sp. z o.o. uzyskuje od Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania tych osób fizycznych o przekazaniu ich danych osobowych do Artigio sp. z o.o., a w sytuacji w której Użytkownik nie podaje adresu e-mail osób, których dane dotyczą, poinformowania ich o przysługującym im prawie dostępu do treści ich danych oraz otrzymania ich kopii, prawie żądania poprawiania danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, które Artigio sp. z o.o. przetwarza na podstawie zgody, oraz na żądanie Artigio sp. z o.o., przedstawienia dowodu spełnienia tych zobowiązań.
 4. W związku z pozyskiwaniem przez Artigio sp. z o.o. od Użytkowników danych o których mowa w ust. 2 powyżej, informujemy, że przetwarzamy dane osobowe w następujących kategoriach: podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) e-mail, numer telefonu, dane finansowe, reklamacje, dane dotyczące ________, (art. 14 ust. 1 lit. d) RODO).
 5. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania poprzez ich samodzielną weryfikację w formularzu rejestracyjnym Dodatkowo Użytkownik oraz inne osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane w związku z podaniem ich przy rejestracji przez Użytkownika , mogą skorzystać ze swojego prawa wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania a także z prawa do wycofania udzielonych zgód za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres biuro@artig.io

§4 Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:

 1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Artigio sp. z o.o.;
 2. współpracujące podmioty, którzy w zależności od charakteru współpracy mogą być także odrębnymi administratorami danych;
 3. dostawcy usług zaopatrujących Artigio sp. z o.o. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług funkcjonalności Serwisu oraz zarządzanie organizacją administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy);
 4. organy publiczne,

§5 Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 1. Artigio sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane także odbiorcom w państwach trzecich tj. Google Llc, Facebook Inc. lub Microsoft Corporation, podlegających certyfikacji w ramach Privacy Shield. (podleganie przez ww. podmioty certyfikacji można sprawdzić pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list).
 2. Wszelkie przekazywanie danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez Artigio sp. z o.o. może następować jedynie w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi będą m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Unię Europejską.

§6 Dzieci

Serwis nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach do szesnastego roku życia, ani też nie jest adresowany do dzieci.

§7 Okres przechowywania danych

Dane osobowe przekazane przez użytkownika będą przetwarzane w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Okres ten nie jest możliwy do jednoznacznego określenia i zależy od decyzji dotyczących korzystania z funkcjonalności Serwisu, w związku z którymi dane zostały pozyskane. W związku z Umowami, które wygasły lub zostały rozwiązane, czas przetwarzania danych osobowych przez Artigio sp. z o.o. determinują okresy przedawnienia roszczeń z Kodeksu Cywilnego oraz obowiązki Artigio sp. z o.o. z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, a zatem nie będziemy przetwarzać danych dłużej niż 10 lat od zakończenia umowy. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych wyłącznie oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody.